Ostrovní - Hybridní domy

Nulové náklady na bydlení, dokonale čistá voda, zdravý vzduch

Jako ostrovní dům se označuje taková stavba, která není připojena k distribučním energetickým sítím a veškerá elektřina je tak vyráběna i spotřebována na místě. Dům je tak nezávislý na okolních inženýrských sítích.

Jako hybridní dům se označuje stavba, která je připojena na energetickou distribuční síť a třeba i na obecní vodu. Tyto přípojky však nejsou využívány a jsou pouze pro případ nouze. V bezproblémovém provozu je dům jako ostrovní.

Voda je přiváděna ze studny nebo hloubkového vrtu. Prochází přes naší úpravnu vody CAS WT a tím tak získáme dokonale čistou vodu. Dalším zdrojem vody se stává dešťová voda, kterou opět umíme upravit na pitnou.

Kanalizační přípojku nahrazuje v ostrovním domě domácí čistička odpadních vod (ČOV), která je ekologická a relativně nenáročná na obsluhu. V našem ostrovním domě máme kanalizační rozvody zvlášť na fekálie a ostatní odpadní vodu. Fekálie projdou ČOV a takto upravená voda je používána na údržbu zahrady. Ostatní odpadní voda což je cca 90% jde přes úpravnu vody CAS AQR a jako pitná se vrací na vstup do domu. Tímto způsobem šetříme až 90% pitné vody a stavba může být realizována kdekoliv, i na nejsušších místech naší republiky.

Elektřinu zajišťují v ostrovním domě fotovoltaické panely. Solární elektrárna obsahuje akumulátor s kapacitou v řádu alespoň několika kWh. Ten slouží jako zdroj energie pro dobu, kdy nesvítí slunce. Přebytečná elektřina vyrobená za slunných dní může rovněž ohřívat vodu v akumulačním zásobníku. U Hybridního domu jsme napojeni na distributora sítě, ale v normálním režimu není využíván.

Vzduch je do domu přiváděn pomocí rekuperace a pomocí naší filtroventilační jednotky je přiváděný vzduch dokonale vyčištěn od prachu, pylu, bakterií, alergenů, spóry plísní, uhlovodíku, smogu, chemických, radioaktivních a bakteriologických částic, organická rozpouštědla, kyselé páry a plyny, zásadité páry a plyny, formaldehydové páry, páry rtuti, jedovaté plyny, atd. Při použití NBC filtru i radioaktivního spad.